Projekty rodinných domů - Archipelag

Zavolejte nám a zeptejte se:
(+ 420) 606 554 555
(+ 420) 733 646 634

Kontakt Jazyky: Jazyky:

Co obsahuje projekt?

Projektová dokumentace, kterou obdržíte v praktickém kufříku, je dokumentací sloužící k vyřízení stavebního povolení (rodinné domy se zastavěnou plochou nad 150 m2), popř. ohlášení (rodinné domy se zastavěnou plochou do 150 m2). Je třeba ji doplnit o projekt osazení na konkrétní pozemek a napojení na inženýrské sítě, popř. další náležitosti stanovené příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány. Při osazování je nutné posoudit specifické vlastnosti pozemku, např. zvýšený výskyt radonu, poddolované území, atd. Projektová dokumentace neobsahuje projekt hromosvodu (je nutné rovněž posoudit specifické vlastnosti pozemku, které nám nejsou známy a musí je zpracovat projektan osazení do terénu).

Pro stavební úřad jsou určena tři paré oražená autorizovaným inženýrem a osvědčení o autorizaci, která jsou přiložena k dokumentaci. Zbylá dvě paré bez oražení autorizovaným inženýrem jsou určena pro potřeby investora.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že se nejedná o realizační projektovou dokumentaci. Specifické detaily je tedy nutné řešit vypracováním realizačního projektu rodinného domu na náklady investora nebo konzultacemi s odbornými firmami v průběhu výstavby.

Obsah projektové dokumentace firmy Artinex CZ s. r. o.:

Projektová dokumentace, kterou obdržíte, splňuje požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. a obsahuje:

A. Průvodní zpráva - v ní se nachází obecný popis navrhovaného typového domu, bez návaznosti na konrkétní podmínky (terén, inženýrské sítě, apod.).

B. Souhrnná technická zpráva - obsahuje technické, urbanistické a architektonické řešení, mechanické, požární a bezpočností zhodnocení stavby.

C. Situace stavby - tuto část projektové dokumentace je třeba specifikovat v etapě osazení na konkrétní pozemek.

D. Dokladová část - tuto část projektové dokumentace je třeba specifikovat v etapě osazení na konkrétní pozemek.

E. Zásady organizace výstavby - tuto část projektové dokumentace je třeba specifikovat v etapě osazení na konkrétní pozemek.

F. Dokumentace objektů

1. Dokumentace objektu

a) technická zpráva stavební části
- obsahuje podrobný popis navrhovaného objektu včetně popisu a rozboru použitých materiálů u jednotlivých konstrukčních částí;

b) výkresová část stavební části

 • výkres základů (měřítko 1:100) - zobrazuje rozměry, hloubky a popis použitých materiálů jednotlivých základových konstrukcí;
 • půdorysy jednotlivých podlaží (měřítko 1:100) - zobrazují rozmístění jednotlivých místností, jejich rozměry, plochy, povrchové úpravy v každé úrovni rodinného domu. Rovněž zachycuji námi navrhované rozmístění dveřních a okenních otvorů, překladů, legendu použitých materiálů, předpokládané umístění kuchyňské linky, zařizovacích a sociálních předmětů;
 • výkres konstrukce stropů (měřítko 1:100) - zobrazuje umístění a uložení všech stavebních prvků vodorovné konstrukce, ze kterých je stropní konstrukce tvořena, včetně přehledného výpisu těchto použitých prvků;
 • výkres konstrukce krovu (měřítko 1:100) - zobrazuje konstrukci střechy v pohledu z horní části bez střešního pláště (tj. bez bednění, laťování a krytiny; střešní plášť je pro přehlednost řešen samostatně ve výkresu střechy), kde jsou všechny základní prvky konstrukce, které jsou nutné ke zhotovení krovu, a veškeré prvky, které vystupují nad úroveň střešního pláště. Výkres je doplněn výpisem materiálů;
 • výkres střechy (měřítko 1:100) - zobrazuje pohled z horní části na hotovou střechu a lze z něj vyčíst půdorysné rozměry střechy, umístění hřebene, ukončení střešní konstrukce, způsob odvodnění, půdorysné průměry a umístění střešních oken, plochy střešních rovin, včetně všech prvků vystupujících nad konstrukci střešního pláště popř. krytiny (komíny, odvětrávací potrubí, větrací šachty, štítové zdivo,...);
 • pohledy (měřítko 1:100) - zobrazují přesný vzhled jednotlivých částí navrhovaného objektu z patřičných stran (čelní, zadní, dvě boční). Ty bývají popisovány podle orientace rodinného domu k daným světovým stranám a jsou opatřeny odkazy na barevné a materiálové provedení;
 • řezy (měřítko 1:50) - zobrazují členění jednotlivých vnitřních prostorů ve svislém směru, zachycují výšky svislých konstrukcí, otvorů a všech charakteristických prvků od základů, přes řez schodištěm až po konstrukci střechy, vše s odkazy na materiálové provedení;
 • výpis truhlářských výrobků - zobrazují podrobný popis použitých výrobků včetně rozměrové a kusové charakteristiky;
 • výpis řeziva krovu - výpis dřevěných prvků na krov (krokve, vaznice, pozednice, apod.) včetně průřezů, délky, kusové a objemové charakteristiky.

2. Statické posouzení - typová projektová dokumentace předpokládá osazení do III. sněhové oblasti dle ČSN EN 1991-1-3 a II. větrné oblasti dle ČSN 7300035.V případě realizace domu ve IV. a vyšší sněhové oblasti (např. podhorské a horské lokality) může po vás stavební úřad vyžadovat statický výpočet. Ten je nutný k naší projektové dokumentaci dopracovat.

3. Požarně bezpečnostní řešení

 • technická zpráva - popisuje požární řešení a požadavky na jednotlivých stavebních konstrukcích. Součástí odst. 6 této zprávy je rovněž výpočet výsledných odstupových vzdáleností od jednotlivých otvorů. Hodnoty těchto odstupových vzdáleností je nutné, v případě požadavku stavebního úřadu, zakreslit v souladu s bodem 10.4.9 normy ČSN 73 0802 do situačního plánu osazení domu na konkrétní pozemek, aby byly splněny obecně technické požadavky (tj. aby veškeré odstupové vzdálenosti dopadaly na stavební parcelu investora). Zmíněné zakreslení se provádí ve fázi osazování rodinného domu na stavební pozemek, které již není součástí typové projektové dokumentace. V případě, že nám zašlete situaci s polohou objednaného typového rodinného domu Archipelag, jsme Vám schopni tuto část zpracovat v následujícím rozsahu:
 1. výkres odstupových vzdáleností v rozsahu 5 paré, kde 3 paré budou oražena autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby;
 2. cena za zpracování je 500,- Kč včetně DPH + poštovné a doběrečné.

4. Řešení elektroinstalace

 • technická zpráva, výkresy půdorysů, schéma rozvodnice, schéma napojení objektu - zobrazují navrhované umístění zásuvek, vypínačů, světel a jiných koncových prvků.ˇ

5. Řešení zdravotechniky

 • technická zpráva, výkresy vodovodu, kanalizace, plynovodu, axonometrie rozvodů, rozvinuté řezy - zobrazuje vedení a rozmístění všech instalací týkajících se zdravotechniky.

6. Řešení ústředního topení

 • technická zpráva, výkresy půdorysů a montážní schéma zapojení otopných těles - zobrazuje trubní vedení, rozmístění a dimenzování jednotlivých otopných těles. V projektu vytápění je standardně navržen plynový kotel, který lze v případě zájmu zaměnit za kotel elektrický.

7. Řešení centrálního vysavače

 • technická zpráva, výkresy půdorysů

Co získáte zakoupením projektu od naší společnosti?

 • orginální architektonické řešení rodinného domu;
 • velmi kvalitní a levný projekt projekt rodinného domu;
 • kvalitní kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu pěti paré určenou k vyřízení stavebního povolení (v tištěné podobě);
 • profesionální a spolehlivý architektonický servis;
 • cenné informace a přehledy o osvědčených a špičkových stavebních materiálech.

Těšíme se na Vaše dotazy, poptávky a především objednávky.

UPOZORNĚNÍ:
Veškeré podklady typových projektů rodinných domů (zejména vizualizace, ukázky půdorysů, pohledů), které jsou umístěny na těchto Internetových stranách, vycházejí z podkladů mezinárodní Projekční kanceláře Archipelag a od konečné verze projektu pro stavební povolení, popř. pro ohlášení, se mohou lišit.

Odlišnosti mohou vzniknout přepracováním materiálů pro podmínky českého trhu dle národních technických norem a požadavků, dále v návaznosti na zvolenou materiálovou bázi. Většinou se jedná o mírné odchylky v rozměrech objektu (do cca 0,2 m), rozdíly v tloušťkách obvodového a vnitřního zdiva a řešení komínových těles. Drobné odlišnosti mohou vzniknout také v návaznosti na specifika ve smyslu typologie staveb (řešení umístění WC, otevírání dveří, apod.).

V ostatních směrech typové projekty odpovídají konečné podobě typového projektu rodinného domu zpracovaného pro účely vydání stavebního povolení.

Redakce Artinex CZ s. r. o.

Vyhledávání v textu: