Projekty rodinných domů - Archipelag

Zavolejte nám a zeptejte se:
(+ 420) 606 554 555
(+ 420) 733 646 634

Kontakt Jazyky: Jazyky:

Pyramida rodinného domu

Na této stránce jsme pro Vás připravili malého PRŮVODCE základními kroky, které souvisí se stavbou rodinného domu. Zkrátka, co všechno je spojeno s tím, abyste mohli realizovat svou představu o vlastním bydlení.

Každý z nás má určitě různé informace o skutečnostech spojených právě s plánováním a stavbou rodinného domu. Pojďme si je shrnout do těch nejdůležitějších a trochu blíže se s nimi seznámit. Zkusme si představit pomyslnou "pyramidu rodinného domu", na jejímž vrcholu je po úspěšném výstupu vlastní rodinný dům. Mezi úpatím a vrcholem naší pyramidy je několik stupňů, které si postupně představíme. Jedná se o následující:

 • výběr stavebního pozemku;
 • výběr projektu rodinného domu a projektová dokumentace;
 • územní řízení, ohlášení a stavební povolení;
 • realizace stavby;
 • oznámení užívání stavby a kolaudace.

Výběr stavebního pozemku

Rozhodnutí o stavebním pozemku patří mezi ta nejdůležitější. Na počátku je vždy dobré projít si všechny klady a zápory, neboť vybraný pozemek nám nejen zkrášlí dům, ale také zde strávíme s největší pravděpodobností celý život. Mělo by to být místo, kde se budeme nejenom cítit dobře, ale také místo, které bude mít určité předpoklady a splňovat svůj účel. Pokud pozemek vlastníme, určitě není na škodu navštívit příslušný stavební úřad a zjistit si, zda je stavba na tomto pozemku z hlediska územního plánování možná. Při koupi pozemku je dobré poradit se s odborníky, navštívit osvědčené a zavedené realitní kanceláře, využít jejich rad a zkušeností. Při výběru pozemku hrají podstatnou roli naše požadavky a možnosti terénu, např. jak velký dům chceme postavit, kolik chceme do stavby investovat, zda chceme mít dům spíše prosluněný nebo chladnější (s tím souvisí orientace na světové strany), tvar pozemku, svahovitost terénu nebo napojení na inženýrské sítě a přístupnost k veřejným komunikacím. Čas, který strávíme nad těmito zdánlivě banálními otázkami, bude při realizaci našeho cíle k nezaplacení a povede především k naší plné spokojenosti.

Výběr projektu rodinného domu a projektová dokumentace

Výběr pozemku máme úspěšně za sebou a můžeme si v myšlenkách začít rýsovat náš budoucí dům. K tomu neodmyslitelně patří otázka výběru projektu rodinného domu a poté samozřejmě příslušná projektová dokumentace. Na začátku je především vizuální představa o tom, jak by náš rodinný dům měl vypadat. Na tom se asi shodneme všichni. Teprve druhý krok je úvaha o dalších podmínkách a parametrech spojených právě s výběrem vhodného projektu. To vůbec není na škodu, protože v následujících řádcích si můžeme stručně shrnout, na co bychom neměli při rozhodování zapomenout:

 • typ a velikost domu - je nutné vzít v potaz prostorové možnosti pozemku a vzdálenosti od sousedících zastavěných ploch. Za tímto účelem je vhodné zkonzultovat projekt na příslušném stavebním úřadě. Velikost rodinného domu je pak úzce spjata s počtem budoucích obyvatel domu.
 • finanční dostupnost - sami bychom měli zhodnotit naše finanční možnosti. V dnešní době ne každý má dostatek vlastních prostředků pro výstavbu rodinného domu, na druhou stranu zde máme řadu možností jako např. hypoteční úvěry, stavební spoření apod. V těchto oblastech existuje řada odborníků, kteří nám s ochotou pomohou zajistit nejvhodnější způsob financování našeho záměru.
 • funkčnost domu - aby dům byl plně funkční, musíme při výběru projektu brát zřetel nejenom na počet obyvatel domu, ale i na věkové rozdíly, zdravotní stav, vzájemné vztahy, apod. Pak už následuje rozhodnutí, zda dům přízemní, patrový, s podkrovím, dvougenerační nebo bezbariérový.
 • individuální požadavky - tak tady opravdu můžeme popustit uzdu své fantazii. Dům narozdíl od klasického bytu na sídlišti skýtá spoustu možností pro realizaci našich koníčků, relaxaci, ale i pro pracovní aktivitu. Je zcela na nás, jak využijeme tyto možnosti. Můžeme mít místnost pro sportovní vyžití, pracovnu nebo třeba dílnu pro kutily. Vnitřní uspořádání by mělo být účelné a zároveň vyhovovat všem členům domácnosti. Tak jako se říká, že podle písma lze určit osobnost člověka, tak i vzhled domu vypovídá o jeho majiteli. V každém případě je na prvním místě, aby s novým domem byl po všech stránkách spokojen právě on.
 • změny typového projektu - společnost Artinex CZ s. r. o. nabízí opravdu rozsáhlou škálu typových projektů. Je možné si vybrat z 800 rodinných domů, které umožňují až 1 600 projektových řešení. Malé úpravy těchto projektů jsou povoleny. Drobná změna projektu je vždy levnější variantou než vypracování projektu individuálního. Bližší informace o změnách typových projektů rodinných domů Archipelag se dozvíte pod odkazem:

Úpravy typových projektů rodinných domů Archipelag

Po výběru projektu rodinného domu a jeho objednání následuje dodání projektové dokumentace. Projektová dokumentace je základním materiálem pro další stupně "pyramidy rodinného domu", zejména pro územní řízení a stavební povolení. Všechny projekty jsou vypracovány autorizovanými projektanty s bohatými zkušenostmi a zaručují vysokou kvalitativní úroveň.

Obsahem každé projektové dokumentace společnosti Artinex CZ s.r.o. je:

 • průvodní zpráva;
 • souhrnná technická zpráva;
 • dokumentace objektu;
 • statické posouzení;
 • požárně bezpečnostní řešení;
 • řešení elektroinstalace;
 • řešení zdravotechniky;
 • řešení ústředního topení;
 • řešení centrálního vysavače.

Podrobné informace o obsahu naší typové projektové dokumentace naleznete pod odkazem:

Obsah typové projektové dokumentace rodinného domu společnosti Artinex CZ s. r. o.

Územní řízení, ohlášení a stavební povolení

Z hlediska českého práva je územní a stavební řízení upraveno zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ze dne 14. března 2006.

Územnímu řízení předchází podání žádosti u příslušného stavebního úřadu. Potřebné podklady a přílohy k žádosti zjistíme rovněž na příslušném stavebním úřadě. Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení, jestliže:

 • záměr realizace je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území,

 • záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,

 • žádost má všechny předepsané náležitosti a je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, které jsou předmětem územního řízení.

Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí. Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas může např. předcházet stavbám na ohlášení.

Zahájení stavby je možné na základě:

 • ohlášení - postačuje v případě, že se jedná o stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím;

 • stavebního řízení - výsledkem je vydání stavebního povolení.

Realizace stavby

Ohlášením nebo nabytím platnosti stavebního povolení můžeme započít se samotnou výstavbou rodinného domu. Pro tento záměr se nám nabízejí dvě možnosti:

 • stavba na "klíč" - tedy dodavatelskou cestou, kdy celou stavbu kompletně zajistí jedna firma, která také ponese veškeré záruky za zhotovení díla;
 • svépomocí - kdy si můžeme výstavbu částečně nebo zcela provést sami a na jednotlivé úkony si zajistit více firem - svépomocí lze provádět výstavbu pouze u rodinných domů, u kterých postačuje ohlášení, tj. do 150 m2 zastavěné plochy. Pro rodinné domy nad 150 m2 zastavěné plochy je nutné zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Společnost Artinex CZ s. r. o. v této oblasti poskytne všem zájemcům cenné informace a kontakty na kvalitní stavební firmy v rámci celé České republiky.

Oznámení užívání stavby a kolaudace

Tímto stupněm jsme se dostali až na samotný vrchol naší "pyramidy rodinného domu" a jsme téměř u cíle. Užívání stavby a kolaudační řízení je stejně jako územní a stavební řízení upraveno zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

U rodinných domů, jejichž realizace byla povolena na základě ohlášení, postačuje po dokončení stavby oznámit příslušnému stavebnímu úřadu její užívání. Užívání stavby je povinen stavebním oznámit stavebnímu úřadu nejméně 30 dní předem.

V ostatních případech se podává žádost o kolaudaci a příslušný stavební úřad pak vydává kolaudační souhlas, kterým se povoluje užívání stavby k určenému účelu. Cílem kolaudačního řízení je prozkoumat, zda byla stavba provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

Společně jsme se dostali na závěr našeho stručného PRŮVODCE. Věříme, že informace, které jste v něm získali, využijete při Vašem rozhodování. Pokud jste nenašli odpověď na všechny otázky týkající se plánování a stavby rodinného domu, napište nám:

info@archipelag.cz

info@dumaprojekt.cz

Redakce Artinex CZ s. r. o.

Vyhledávání v textu: