Projekty rodinných domů - Archipelag

Zavolejte nám a zeptejte se:
(+ 420) 606 554 555
(+ 420) 733 646 634

Kontakt Jazyky: Jazyky:

SLOVNÍČEK POJMŮ

Pro lepší orientaci v technických parametrech uváděných u našich typových projektů rodinných domů jsme pro Vás připravili slovníček pojmů s výkladem jednotlivých parametrů projektu.

Domníváme se, že většina budoucích stavebníků a investorů pochází především z laické veřejnosti. Za tímto účelem jsme se snažili jednotlivé pojmy definovat zjednodušenou formou tak, aby si i laik mohl udělat základní představu o tom, co daný technický parametr v našem typovém projektu rodinného domu znamená.

Odborné definice těchto pojmů je možné vyhledat v příslušných normách, vyhláškách a jiných předpisech.

Parametry typových projektů rodinných domů Archipelag:

Důležitá poznámka:
V případě, že jsou u typového projektu rodinného domu zobrazeny parametry "užitná plocha, plocha netto a kubatura netto", znamená to, že všechny údaje u projektu rodinného domu vycházejí z polských norem. Pokud jsou u typového projektu rodinného domu uvedeny parametry "obytné místnosti a obestavěný prostor", znamená to, že všechny údaje již vycházejí z českých norem.

UŽITNÁ PLOCHA (m2) - pokud je tento parametr uveden u typového projektu rodinného domu Archipelag, jedná se o parametr dle polských norem.

Užitná plocha je plocha místností bez konstrukcí (stěny, sloupy, komíny, atd.), tzn. plocha podlahy mezi stěnami (započteny jsou vestavěné skříně, kuchyňské linky, apod.). V 2. NP se uvažuje plocha, nad níž má místnost světlou výšku minimálně 1,9 m.

PLOCHA NETTO (m2) - pokud je tento parametr uveden u typového projektu rodinného domu Archipelag, jedná se o parametr dle polských norem.

Plocha netto je plocha všech místností budovy, včetně ploch balkónů, lodžií a schodišť. Do této plochy se nezapočítávají plochy stěn, sloupů, komínů, apod.

OBYTNÉ MÍSTNOSTI (m2)
Za obytnou místnost se považuje místnost určená k celodennímu pobytu, o podlahové ploše minimálně 8 m2, ve které je zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a dostatečné vytápění. Pokud jsou splněny všechny výše uvedené předpoklady, tak se za obytnou místnost považuje také kuchyň o podlahové ploše větší než 12 m2. Plocha obytných místností je tedy součtem ploch veškerých obytných místností budovy.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA (m2)

Zastavěná plocha je plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podlaží do vodorovné roviny upraveného terénu. Neuvažují se izolační přizdívky.

KUBATURA NETTO (m3) - pokud je tento parametr uveden u typového projektu rodinného domu Archipelag, jedná se o parametr dle polských norem.

Kubatura netto je kubaturou vnitřních místností rodinného domu. Neuvažuje se objem vnějších obvodových a vnitřních stěn, objem stropních konstrukcí, nevyužitého podstřeší, atd.

OBESTAVĚNÝ PROSTOR (m3)

Obestavěný prostor rodinného domu je součtem obestavěných prostor základů, spodní a vrchní části objektu a zastřešení. Obestavěný prostor základů je dán kubaturou základových konstrukcí. Obestavěný prostor objektu a zastřešení je ohraničen vnějšími plochami obvodových konstrukcí, dole rovinou spodní úrovně podlahové konstrukce a nahoře vnějšími plochami střechy.

ROZMĚRY DOMU (m)
Rozměry domu se rozumí vzdálenost mezi krajními body objektu v daném směru, zjednodušeně se jedná o největší vzdálenost mezi protilehlými stěnami objektu.

OPTIMÁLNÍ ROZMĚRY POZEMKU (m x m)
Optimálními rozměry pozemku se rozumí doporučené rozměry pozemku z pohledu splnění veškerých odstupových vzdáleností rodinného domu od sousedních pozemků. Nejedná se tedy o minimální rozměry, jde o doporučené rozměry, které zahrnují jak vliv požárních odstupových vzdáleností, tak doporučení z hlediska efektivity využití plochy pozemku.

VÝŠKA DOMU (m)
Výška domu (stavby) je maximální výška budovy, tj. výška nejvyššího hřebene budovy, ke které se přičítá uvažovaná výška podlah 1. NP nad upravený terén.

ÚHEL SKLONU STŘECHY (o)
Úhel sklonu střechy je úhel mezi povrchem střechy a vodorovnou linií domu. Sklon střechy bývá často stanoven v územním plánu lokality. Před objednáním kompletního typového projektu rodinného domu doporučujeme ověřit na stavebním úřadě, zda pro dané území je dáno omezení pro sklon střechy. Zjištěním této informace se vyhnete následným komplikacím v rámci stavebního řízení.

Věříme, že se nám podařilo Vám zjednodušeně objasnit jednotlivé technické parametry týkající se našich typových projektů rodinných domů.

Těšíme se na Vaše dotazy a objednávky našich typových projektů rodinných domů.

Redakce Artinex CZ s. r. o.

Vyhledávání v textu: